Informacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

  1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego z jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem jest zwolniony, w przypadku ucznia szkoły podstawowej, z odpowiedniej części tego sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego tytuł laureata, które przedkłada przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie z części sprawdzianu, jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku zgodnie z art. art.44 zx ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

  2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę kwalifikacyjną – celujący zgodnie z art. art.44j ustawy o systemie oświaty.

  3. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, o ile spełniają odpowiednie warunki zgodnie z art. art. 20d ust.1-2 ustawy o systemie oświaty.

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów.

  1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. Laureat przedkłada zaświadczenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie z części egzaminu. jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku zgodnie z art.44zx ust.1 pkt 2 oraz ust.3-5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. .(Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

  2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną –celujący zgodnie z art. art.44j ustawy o systemie oświaty.

  3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej, ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej, ogólnodostępnej. publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkole ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, o ile spełnia odpowiednie warunki zgodnie z art.20d ust. 3 ustawy o systemie oświaty.